DARLANMA - KORKMA | BİZİMLE İRTİBATA GEÇ

Özel Okul Öğretmenleri Ankara ve İzmir’de indirimli ulaşım hakkı için toplu başvuru yaptı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı Ankara’da ve İzmir’de özel okul öğretmenlerinin de kamuda çalışan öğretmenler gibi ulaşım indiriminden yararlanması için, ilgili belediyelere toplu başvuruda bulundu. Dilekçelerinde; belediyeler tarafından sağlanan indirimli ulaşım hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunu ve kamu hizmetinde eşitlik ilkesinin Anayasal bir dayanağa sahip olduğunu belirten öğretmenler, indirimli ulaşım haklarını alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

Kamuda çalışan öğretmenlere sağlanan indirimli öğretmen kartı uygulaması pek çok ilde özel okul öğretmenlerini ne yazık ki kapsamıyor. Buna karşın örneğin İstanbul ve Antalya’da özel okul öğretmenleri de kamuda çalışan öğretmenler gibi ulaşımda indirimden yararlanmakta. Düşünüldüğünün aksine özel okulların çok büyük bir kısmında öğretmenlere servis hizmeti sağlanmamakta ve ulaşım öğretmenler için ciddi bir gider kalemi olmakta. Bu nedenle Ankara’da ve İzmir’de özel okul öğretmenleri büyükşehir belediyelerine başvurarak indirimli ulaşım hizmetinden yararlanma hakkı talep ettiler.

PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı henüz başvurusunu yapmamış özel okul öğretmenlerine ise aşağıdaki dilekçe örneği ile belediyelere başvurma çağrısı yaptı.

(Ankara için başvurular https://mavimasa.ankara.bel.tr/WebBasvuru#/ adresi üzerinden dijital olarak yapılabilmektedir.)

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Dilekçe Sahibi  :

Adresi

Tel.No ve e-posta adresi                            :

 Dilekçe Konusu               : Ankara Kart öğretmen indirimi uygulaması hk.

Açıklama             :

Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde toplu taşıma için kullanılan Ankara Kartları öğretmenlere indirimli olarak tahsis edilmektedir. Özel okul öğretmenleri de 2015 yılı sonuna kadar bu indirimden faydalanabilmişlerdir. Ancak 2015 yılında bu indirim hakkı sebebi ve gerekçesi açıklanmayarak kaldırılmış bulunmaktadır.

Oysa Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği md. 15 hükmünde öğretmenler arasında herhangi bir ayrım belirtilmeksizin “Pasoları ile birlikte ilköğretim, lise ve dengi okul öğrencileri, yükseköğretim öğrencileri, öğretmenler indirimli tarife ile taşınırlar. İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler,  pasoları olmasa dahi okul kimlik kartlarıyla bu haktan yararlanırlar.” ibaresi mevcuttur.

Özel okul öğretmenlerinin hukuki statüsü 8.2.2007 tarih ve 5580 sy. Özel Öğretim Kurumları Kanununda (ÖÖKK) düzenlenmektedir. ÖÖKK md. 9/5(b) hükmünde “Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.” ifadesi yer almaktadır. Buradan, işbu kanun çerçevesinde özel kurumlarda istihdam edilen öğretmenlerin 657 sy. Kanun çerçevesinde devlet okullarında ve çeşitli kamu tüzel kişiliklerine tabi olarak istihdam edilen öğretmenlerle;  işverenleri ve ücretleri dışında bu iki çalışma şekli arasında hiçbir fark, mesleki bir ayrım söz konusu değildir.

Anayasa’nın 10. Maddesinin 1. ve 5. fıkralarında şöyle denilmektedir: “(1) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. … (5) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Kamu hizmetinde eşitlik ilkesi Anayasal bir dayanağa sahiptir. Belediyelerce sağlanan ulaşım hizmetinin kamu hizmeti olduğuna şüphe yoktur. Örneğin özel ya da devlet okulunda okumasına, memur ya da işçi çocuğu olduğuna bakılmaksızın her öğrencinin kamu hizmetinden eşit yararlanabilmesi Anayasal düzenlemenin mantıksal sonucudur.

Bu çerçevede, kamu hizmetinden yararlanmak bakımından özel okul öğretmenleri ile devlet okulu öğretmenleri arasında fark doğuran uygulamanın Anayasal bir dayanağa sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Bu aykırılığın giderilmesi için; aynı imkânın ekonomik olarak daha dezavantajlı koşullarda çalışmakta olan özel okul öğretmenlerine de sağlanması gerektiği açıktır.

Eklemek gerekir ki, 5580 S.K.nun md. 9/3 hükmünde “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez” şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

Devlet okulu öğretmenlerini istihdam eden devlet kamu tüzel kişisi olduğundan kamu kurumları nezdinde onlara tanınan ayrıcalıklar ve sosyal yardımlar kamusal düzenlemeler aracılığıyla tek elden tahsis edilebilmektedir. Ulaşım indirimleri de bu kapsamdadır. Ne var ki ulaşım indirimleri bakımından anılan hükmün her biri ayrı bir işverene tabi olarak çalışan öğretmenlere uygulanması olanaksızdır. Bu düzenlemenin en doğru yorumu, bir kamu hizmeti olmanın yanında sosyal yardım niteliği de taşıyan ulaşım indirimlerinin özel okul öğretmenlerine de uygulanması şeklinde olmalıdır.

Özel okul öğretmenlerinin ücretleri, özlük hakları ve çalışma koşulları bakımından devlet okulu öğretmenlerinden çok daha menfi bir durumda olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Sadece bu durum bile sosyal devlet anlayışı gereği çocuklarımızın eğitimi gibi eşsiz bir hizmeti veren, kutsal bir meslek icra eden insanların durumlarında iyileştirme yapacak düzenlemeler için yeterliyken; kendileriyle aynı sorumluluk ve mevzuata tabi bir meslek kesiminden bu şekilde ayrılmalarına, hususi olarak bu hizmetin dışında bırakılmalarına anlam vermek güçtür. Bir insanın 5510 sy. Kanun md. 4/C’ye tabi olması sebebiyle denkleri karşısında dezavantajlı duruma düşürülmesinin hukuki bir açıklaması yoktur.

Sonuç ve Talep                                :

Açıklanan sebepler doğrultusunda, istemlerim  şu şekildedir:

Anılan Ankara Kart uygulamasının değiştirilerek öğretmen indiriminin Özel Okul öğretmenlerini kapsayacak şekilde tekrar genişletilmesi,

Mevcut uygulamaya vücut veren karar, yönetmelik vb. düzenleyici işlem ve kanuni dayanağı ile gerekli görülürse sair açıklama hakkında 4982 sy. Kanun çerçevesinde tarafıma bilgi verilmesi,

Saygıyla arz ve talep olunur. (Tarih)

 

Dilekçe Sahibi

İmza

BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yılmazlar Ayakkabı işçileri fabrika önünde eylem yaptı

Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet yürüten Yılmazlar Ayakkabı firması önce işçileri ücretsiz izne çıkarmış, ardından …

0 0 votes
Article Rating
Kaydol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x